Multimetri-unimeri

Multimetar (avometar, unimer) je naprava za vršenje električnih merenja, koja se obično sastoji od voltmetra, ommetra i ampermetra u jednom kućištu. Korisnik može da odabere veličinu koja će se meriti preko prekidača sa više položaja. Uz to omogućeno je i preciznije merenje pomeranjem prekidača na odgovarajući merni raspon. 
Dve osnovne grupe su analogni i digitalni multimetri. Analogni multimetar ima skalu na kojoj se veličina očitava pomoću kazaljke. Digitalni multimetar ima LCD pokazivač na kojem se brojkama ispisuje veličina.