Merni instrumenti

Za merenje fizičkih veličina koriste se merna sredstva - merila i merni instrumenti. Merila su jednostavni uređaji pomoću kojih se direktnim merenjem  očitava brojna vrednost fizičke veličine. Direktno merene fizičke veličine su one kod kojih se brojna vrednost dobija direktnim upoređivanjem sa jedinicom mere. Merni instrumenti su složeni uređaji kojima se posredno (pomoću nekog tehničkog postupka) određuje brojna vrednost fizičke veličine.

Stranice